Useat lääkeaineet aiheuttavat erilaisia haittavaikutuksia suussa, kuten limakalvojen lichenoideja reaktioita (valkoiset juovat, laikut tai verkkomaiset muutokset), punoittavia läikkiä tai haavaumia, tulehduksia tai verenvuotoja (taulukko Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia). Limakalvomuutos voi syntyä lääkeaineen koskettaessa limakalvoa (kuva ) tai systeemisesti verenkierron kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa lääkeaine vaikuttaa esimerkiksi elimistön kasvutekijöihin, mistä seuraa ikenien liikakasvu (kuva ). Limakalvomuutokset voivat myös liittyä lääkkeiden aiheuttamaan syljenerityksen vähenemiseen, suun mikrobikasvuston muutoksiin tai suun puolustusjärjestelmän häiriöön.

Lisäksi lääkevalmisteiden maku-, täyte- ja muut apuaineet voivat aiheuttaa erilaisia suuhaittoja. Lääkkeet makeutetaan usein hampaiden reikiintymistä aiheuttavilla sokereilla, kuten sakkaroosilla. Laktoosi on yleisesti käytetty lisäaine (sidosaine) lääketablettien valmistuksessa. Laktoosimäärät tableteissa ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne todennäköisesti aiheuta vatsaoireita eivätkä suun limakalvon aftahaavaumia edes laktoosi-intoleranssista kärsiville.

Jos suun limakalvolla havaitsee poikkeavia pitkäkestoisia muutoksia, on syytä varata aika hammaslääkärille. Suun terveydenhoitokäynneillä on aina mainittava, jos käytössä on lääkkeitä. Tämä auttaa hammaslääkäriä selvittämään suuoireiden aiheuttajan. Suun limakalvosairauksista kerrotaan tarkemmin artikkeleissa Suun sienitulehduksetSuusyöpä.

Syljenerityksen väheneminen

Suun kuivuminen (syljen erityksen väheneminen tai kuivan suun tunne; ks. Kuiva suu) on yleinen lääkkeiden aiheuttama haittavaikutus. Suomessa on markkinoilla noin 400 lääkettä, jotka vähentävät syljen eritystä. Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vähentää syljen eritystä enemmän kuin kukin lääke erikseen. Kuiva suu on suuri ongelma etenkin monisairailla ikäihmisillä ja mielenterveysongelmista kärsivillä, jotka joutuvat käyttämään useita eri lääkkeitä eri vaivojen hoitoon. Taulukossa Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia luetellaan yleisesti käytössä olevia lääkeaineita, jotka aiheuttavat suun kuivumista tai kuivan suun tunnetta.

Pitkäaikaisen suun kuivuuden aiheuttamia haittoja hampaistolle tai suulle lisää usein se, että henkilö ei jaksa tai kykene hoitamaan suutaan ja hampaitaan kunnolla. Kuivasta suusta kärsivä saattaa lisäksi nauttia usein suun kuivuuden helpottamiseksi makeita tai happamia juomia tai makeita pastilleja, mikä edistää hampaiden reikiintymistä (ks. Reikiintyminen (karies), hampaan juurenpään tulehdukset) ja kulumista eli eroosiota (ks. Juomat ja suun terveys ja Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)). Haitta hampaille pahenee vielä, jos suuta kuivaava lääke on makeutettu sokerilla.

Muita lääkkeiden haittavaikutuksia

Suun kipuoireita voivat aiheuttaa ergotamiini, interferoni, nianseriini, nikotiini, simetidiini ja vinkristiini, makuhäiriöitä klonipramiini, nikotiini ja salisylaatit ja halitoosia eli pahanhajuista hengitystä mikrobilääkkeet (antibiootit), disulfiraami ja solunsalpaajat. Bisfosfonaatin on todettu aiheuttavan leukojen alueella luun tuhoutumista (osteonekroosia). Lisää tietoa eri sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden suuvaikutuksista on artikkeleissa Diabetes ja suun terveysPsyykkiset sairaudet ja suun terveys.

Taulukko 1. Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.
Lääkeryhmä Suuvaikutus Lääkkeet
Reumalääkkeet (ks. Reuma ja suun terveys) Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset Solunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
Sulfasalatsiini eli salatsopyridiini
Biologiset lääkkeet: abatasepti, tosilitsumabi
Aftat Biologinen lääke: abatasepti
Herpes simplex, suu-/huuliherpes Biologiset lääkkeet: abatasepti, adalimumabi
Suutulehdus Biologiset lääkkeet: abatasepti, golimumabi, rituksimabi, sertolitsumabipegoli
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Solunsalpaaja: syklofosfamidi
Biologiset lääkkeet: adalimumabi, sertolitsumabipegoli
Ikenen liikakasvu Kalsineuriinin estäjä: siklosporiini
Sienitulehdus/stomatiitti Solunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
Glukokortikoidit
Metallin maku suussa/makuhäiriö Hydroksiklorokiini
Piilevän hammasinfektion aktivoituminen Biologinen lääke: adalimumabi
Kipu- ja kuumelääkkeet Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset Keskushermostoon vaikuttavat tulehdusta ehkäisevät tai lievittävät särkylääkkeet: ibuprofeeni, naprokseeni, asetyylisalisyylihappo (kuva )
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Euforisoivat kipulääkkeet: morfiini, metadoni
Astmalääkkeet (ks. Astma ja suun terveys) Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen, reikiintymisriski Beeta2-reseptoreita kiihdyttävä lääke: salbutamoli
Leukotrieenireseptorin salpaajat
Sienitulehdus Glukokortikoidit
Makuhäiriö Glukokortikoidit: beklometasoni, deksametasoni
Allergialääkkeet Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Antihistamiinit: loratadiini, setiritsiini, hydroksitsiini
Diabeteslääkkeet (ks. Diabetes ja suun terveys) Metallin maku suussa, makuhäiriö Biguanidi: metformiini
Sulfonyyliurea: glimepiridi
Limakalvon haavaumat Gliptiini: linagliptiini
SGLT-2:n estäjä (gliflotsiini): empagliflotsiini
Kuivan suun tunne GLP-1-analogi: liraglutidi
SGLT-2:n estäjä: dapagliflotsiini
Crohnin taudin lääkkeet (ks. Crohnin tauti ja suun terveys) Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset Sulfasalatsiini eli salatsopyriini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Solunsalpaaja: metotreksaatti
Sienitulehdus Glukokortikoidit
Solunsalpaaja: metotreksaatti
Makuhäiriö Mikrobilääke: metronidatsoli
Glukokortikoidit: budesonidi
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (ks. Kohonnut verenpaine ja suun terveysSepelvaltimotauti ja suun terveys) Limakalvon lichenoidit muutokset ACE:n eli angiotensiinikonvertaasin estäjät
Beetasalpaajat, kalsiumkanavan salpaajat
Diureetit
Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen ACE:n estäjät: kaptopriili, enalapriili, lisinopriili, perindopriili, ramipriili, kinapriili
Beetasalpaaja: atenololi
Antiadrenerginen verenpainelääke: klonidiini
Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
Natriumkanavan salpaaja: disopyramidi
Diureetit: tiatsidit, furosemidi
Kalsiumkanavan salpaajat: diltiatseemi, nifedipiini, verapamiili
Ikenen liikakasvu Kalsiumkanavan salpaajat: diltiatseemi, nifedipiini (kuva ), verapamiili, felodipiini, amlodipiini, nisoldipiini, isradipiini, nilvadipiini
Beetasalpaaja: metoprololi
Suukipu ACE:n estäjä: kaptopriili
Antiadrenerginen verenpainelääke: klonidiini
Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
Makuhäiriö ACE:n estäjät, diureetit, beetasalpaajat, kalsiumkanavan salpaajat, hyperlipidemialääkkeet, ATR:n salpaajat: losartaani
Alzheimerin taudin lääkkeet (ks. Muistisairaudet ja suun terveys) Lisääntynyt syljen eritys Asetyylikoliiniesteraasin (AKE) estäjä: donepetsiili
Psyykenlääkkeet (ks. Psyykkiset sairaudet ja suun terveys) Limakalvon lichenoidit muutokset Bentsodiatsepiini: loratsepaami
Mielialaa tasaava lääke: litium
Psykoosilääke: fentiatsiini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Trisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, doksepiini, klomipramiini, nortriptyliini, trimipramiini
Uuden polven masennuslääkkeet: tratsodoni, reboksetiini, venlafaksiini, mirtatsapiini, duloksetiini
Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät: fluoksetiini, paroksetiini, fluvoksamiini, sitalopraami, sertraliini, essitalopraami
Psykoosilääkkeet: haloperidoli, levomepromatsiini, tioridatsiini, tsuklopentiksoli, klooriprotikseeni, flupentiksoli,risperidoni, paliperidoni, ketiapiini, olantsapiini, tsiprasidoni, aripipratsoli, sertindoli, lurasidoni
Mielialaa tasaavat lääkkeet: litium, karbamatsepiini, olantsapiini, lamotrigiini, gabapentiini, topiramaatti, ketiapiini
Muut: bupropioni, ketiapiini, mirtatsapiini, moklobemidi, reboksetiini, tratsodoni
Lisääntynyt syljen eritys Mielialaa tasaavat lääkkeet: aripipratsoli, asenapiini
Psykoosilääkkeet: flupentiksoli, klooriprotikseeni, tsuklopentiksoli, tsiprasidoni, aripipratsoli, klotsapiini, asenapiini, lurasidoni
Hammaskipu Psykoosilääkkeet: risperidoni, paliperidoni
Makuhäiriö Bentsodiatsepiinit
Mielialaa tasaava lääke: litium
Trisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, trimipramiini
Kasvojen pakkoliikkeitä eli dyskinesiaa Trisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, doksepiini
Psykoosilääkkeet: haloperidoli, promatsiini, perfenatsiini, tioridatsiini
Epilepsialääkkeet Limakalvon haavaumat Etosuksimidi
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Eslikarbatsepiini, karbamatsepiini, gabapentiini, klobatsaami, lakosamidi, lamotrigiini, pregabaliini, retigabiini, topiramaatti
Syljen liikaeritys, ”kuolaaminen” Pregabaliini, topiramaatti
Hammassärky Eslikarbatsepiini
Ikenen liikakasvu Fenytoiini (kuva ), valproiinihappo
Ientulehdus Eslikarbatsepiini, gabapentiini
Suu- tai kielikipu Topiramaatti
Suu- tai kielitulehdus Karbamatsepiini
Parkinsonismilääkkeet Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Levodopa
Antikolinergit: bromokriptiini, rotigotiini
Makuhäiriö Antikolinergit
MS-tauti-lääkkeet Sienitulehdus Glukokortikoidit
Kuivan suun tunne Lihasrelaksantti: baklofeeni
Makuhäiriö Lihasrelaksantti: baklofeeni
Mikrobilääkkeet Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset Bakteerilääkkeet: atsitromysiini, klaritromysiini, streptomysiini, tetrasykliini
Sienilääke: ketokonatsoli
Viruslääkkeet: tsidovudiini, ritonaviiri
Aftat Viruslääke: atatsanaviiri
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Bakteerilääkkeet: atsitromysiini, klaritromysiini, doksisykliini
Viruslääkkeet: atatsanaviiri, darunaviiri
Suutulehdus Viruslääkkeet: atatsanaviiri, darunaviiri
Sienitulehdus, stomatiitti Laajakirjoiset mikrobilääkkeet (kuva )
Makuhäiriö Bakteerilääkkeet: atsitromysiini, metronidatsoli, siprofloksasiini, tetrasykliini
Sienilääkkeet: griseofulviini, terbinafiini
Viruslääkkeet: asikloviiri, gansikloviiri, oseltamiviiri, tsidovudiini
Syöpälääkkeet (ks. Leukemia ja suun terveysSyöpäkasvaimet ja suun terveys) Limakalvon ärsytys, haavaumat Solunsalpaajat: doksorubisiini, ibrutinibi, klorambusiili, leflunomidi, metotreksaatti, sytarabiini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen Solunsalpaajat: syklofosfamidi
Bisfosfonaatti
Tyrosiinikinaasin estäjät: aksitinibi, imatinibi
Biologinen lääke: sorafenibi
Sienitulehdus/stomatiitti Sytotoksiset mikrobilääkkeet: doksorubisiini, daunorubisiini, mitomysiini
Glukokortikoidit
Solunsalpaajat: doksorubisiini, epirubisiini, etoposidi, fludarabiini, leflunomidi, merkaptopuriini, metotreksaatti
Tyrosiinikinaasin estäjä: aksitinibi
Biologiset lääkkeet: sorafenibi, sunitinibi
Suutulehdus, piilevän hammasinfektion aktivoituminen Solunsalpaajat: bendamustiini, idarubisiini
Tyrosiinikinaasin estäjä: imatinibi
Immunosuppressiiviset lääkkeet (ks. Munuaissiirto ja suun hoito) Ikenen liikakasvu Kalsineuriinin estäjä: siklosporiini (kuva )
Aftat, haavaumat, piilevän hammasinfektion aktivoituminen mTor-estäjät
Osteoporoosilääkkeet Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen, leukaluiden osteonekroosiriski Bisfosfonaatti
Naistentaudit ja raskaus Ientulehdus, ienverenvuoto Ehkäisytabletit
Kuva

Aspiriinin aiheuttama suun limakalvomuutos. Särkevän poskihampaan kipuilua on yritetty lievittää käyttämällä aspiriinitablettia paikallisesti. Lääke on syövyttänyt posken limakalvon pintaa aiheuttaen laajan vaalean muutoksen. Kuva: Asko Kuusilehto.

Kuva

Ikenien liikakasvu ja verenpainelääkitys. Kuvassa verenpainelääkkeistä kalsiumkanavan salpaajan (nifedipiinin) aiheuttama ienten liikakasvu. Kuva: Asko Kuusilehto.

Kuva

Ikenien liikakasvu ja epilepsialääkkeet. Kuvassa havaittu ienten liikakasvu on epilepsialääkkeen (fenytoiinin) aiheuttama. Melkein puolet hampaiden kruunuista on peittynyt ylimääräisellä ienkudoksella. Kuva: Asko Kuusilehto.

Kuva

Laajakirjoiset mikrobilääkkeet voivat aiheuttaa sienitulehduksen suussa. Sienitulehdus ilmenee suun limakalvoilla vaaleina laikkuina joko poskissa (yläkuva) tai suulaessa (alakuva). Kuvat: Asko Kuusilehto.

Kuva

Siklosporiinin aiheuttama ikenien liikakasvu. Kuvassa kalsineuriinin estäjän (siklosporiinin) aiheuttama ikenien liikakasvu. Siklosporiinia käytetään hylkimisreaktioiden estämiseksi munuais-, maksan-, sydämen-, sydämen- ja keuhkon-, keuhkon-, haiman- ja luuytimensiirroissa sekä nivelreuman, vaikean psoriaasin ja vaikean atooppisen ihotulehduksen hoidossa. Noin kolmasosalle siklosporiinin käyttäjistä kehittyy ikenen liikakasvua. Kuva: Hellevi Ruokonen.