Tämän tietokannan viitearvot perustuvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorionHUSLAB:in käyttämiin viitearvoihin aikuisille. Viitearvot voivat olla samat muissakin laboratorioissa, mutta niissä voi myös olla pieniä laboratoriokohtaisia eroja, koska käytetyt tutkimusmenetelmät voivat jossain määrin poiketa toisistaan. Potilaille tulostettujen laboratoriotulosten yhteydessä ilmoitetaan yleensä suluissa näytteen tutkineen laboratorion viitearvot, joihin ilmoitettua tulosta pitää verrata. Viitearvon ylittävä tai alittava arvo merkitään tulosluettelossa yleensä tähdellä (*).

Viitearvojen (viitevälin) sisällä tulos on todennäköisesti "normaali". Sana normaali on lainausmerkeissä siksi, ettei ole mitään jyrkkää rajaa sille, mikä on normaalia ja mikä ei. Normaaliarvojen sijasta ammattikielessä puhutaan siksi viitearvoista.

Viitearvojen määritystä varten tutkitaan suuri joukko terveitä ihmisiä. Saaduista tuloksista lasketaan viitearvot matemaattisesti siten, että lähes kaikkien terveiden tulokset sijoittuvat näiden arvojen väliin. On sovittu, että viitearvot määritellään siten, että 95 % terveiden ihmisisten arvoista sijoittuu viitealueelle. Eli noin 5 %:lla tulos voi olla viitearvoa suurempi tai pienempi, vaikka ihminen on terve. Jos pyrittäisiin siihen, että kaikki terveet sijoittuisivat viitearvojen sisälle, tulisi liikaa "vääriä normaaleja". Tämä tarkoittaa, että joillakin yksilöillä tulos olisi lähellä ylä- tai alarajaa mutta kuitenkin viitearvojen sisällä, vaikka heillä olisi sairaus.

Laboratoriotulos voi siis olla jonkin verran viitearvoa suurempi tai pienempi ilman, että tutkittava olisi sairas. Esimerkiksi, jos miehen hemoglobiiniarvo on 132 g/l ja viitearvo on 134–167 g/l, tämä mies voi olla täysin terve. Lääkärit suhtautuvat vain lievästi viitearvon ylittävään tai alittavaan tulokseen yleensä rauhallisesti. Jos ei ole muuta aihetta olettaa, että tutkittava on sairas, tulos usein ohitetaan merkityksettömänä tai tutkimus uusitaan jonkin ajan kuluttua. Mutta jos esimerkkimiehemme hemoglobiiniarvo on 105 g/l, se poikkeaa niin paljon viitearvoista, että kyseessä on anemia, jota pitää tutkia ja hoitaa.

Viitearvot vaihtelevat usein iän ja sukupuolen mukaan. Siksi monissa tutkimuksissa tarvitaan omat viitearvot vastasyntyneille, tietyn ikäisille lapsille ja aikuisille ja vielä miehille ja naisille erikseen. Jotkin viitearvot voivat vaihdella myös vuorokauden ajan mukaan.